microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Väčšina priemyselných operácií sa stretáva s určitým znečistením vzduchu. Jedná sa primárne o prach, dym, iskry, olejovú hmlu
a aerosoly. Okrem toho, že kvalita vzduchu na pracoviskách je zákonne regulovaná, filtrácia vzduchu znižuje zdravotné riziká pracovníkov, minimalizuje poškodenie zariadení, znižuje náklady na údržbu a čistenie pracoviska, zvyšuje produktivitu a spokojnosť zamestnancov, dopomáha k čistému pracovnému prostrediu a iné.

Samotná filtrácia pracoviska prebieha ako odsávanie splodín, napr. odsávanie pracovného stola, odsávanie zváracieho pracoviska, odsávanie rezacieho stola, brúsiaceho pracoviska a všeobecne odsávanie výrobnej haly. Pri špecifických prácach sa rieši aj odsávanie dymu pri rezaní laserom, plazmovom rezaní alebo aj odsávanie dymu pri autogénovom rezaní.

Základné informácie o filtrácii vzduchu
Čo je priemyselná vzduchová filtrácia a odsávanie splodín? A ako sa s tým spája filtračná technika?

Priemyselné vzduchové filtre sú zariadenia určené na odstraňovanie pevných častíc a molekulárnych kontaminantov s cieľom zlepšiť kvalitu vzduchu v systéme alebo pracovnom prostredí. Vzduchové filtre sa rozdeľujú na viacero kategórií podľa zamerania. Zvyčajne sa skladajú z pevného korpusu, v ktorom je umiestnený určitý typ filtračného média, ktoré je utesnené, aby sa zabránilo únikom medzi korpusom a médiom.

Samotná filtrácia pracoviska prebieha ako odsávanie splodín, napr. odsávanie pracovného stola, odsávanie zváracieho pracoviska, odsávanie rezacieho stola, brúsiaceho pracoviska a všeobecne odsávanie výrobnej haly. Pri špecifických prácach sa rieši aj odsávanie dymu pri rezaní laserom, plazmovom rezaní alebo aj odsávanie dymu pri autogénovom rezaní.

Rozdelenie filtračných riešení podľa typu nečistôt
Jednotlivé oblasti filtrovania vzduchu vieme rozdeliť na viacero kategórií. V rôznych podmienkach sa vyskytujú iné nečistoty, ktoré je treba čo najlepšie a čo najefektívnejšie odfiltrovať z pracoviska, aby sa zabránilo škodám na zdraví pracovníkov a strojoch.

Dym a prach
Filtrovanie dymu a prachu je najčastejšou súčasťou pracovísk, na ktorých sa vykonáva brúsenie, zváranie, rezanie autogénom, rezanie laserom, rezanie plazmou a všeobecne pri práci v prašnom prostredí a s určitými materiálmi a technológiami. Na filtrovanie sa používajú filtračné zariadenia, ktoré dym a prach z prostredia filtrujú. Nečistoty sa zachytávajú vo filtračných vložkách (patrónoch).V závislosti od množstva nečistôt sa filtračný patrón postupom času zaplní a pre opätovné efektívne filtrovanie je ho potrebné vymeniť.

Filtračné zariadenia na dym a prach sa rozdeľujú na stacionárne, centrálne a mobilné.

Iskry
Iskry sa väčšinou vyskytujú na pracoviskách s výbušnými a horľavými zmesami. Na ich filtráciu sa používajú lapače iskier a vodné práčky. Po odbornom posúdení výrobného procesu je možné vyhodnotiť, ktorá filtračná technológia je ideálna pre konkrétne pracovisko.

Olejová hmla
Olejová hmla je aerosól a najčastejšie sa objavuje na pracoviskách, kde sa používajú olejové emulzie ako chladiace, mazacie alebo rezné médiá. Jedná sa o problém väčšiny priemyselných prevádzok, keďže ide o bežné postupy pri spracovaní kovov, plastov a ďalších prácach.

Dym a prach
V priemysle sa najčastejšie stretávame s dymom a prachom, pretože sú súčasťou takmer každého závodu. Zváranie, textilný prach, rezanie a práce s laserom a plazmou, rezanie kovov, metalizácia a rôzne úpravy povrchov kovov, dreva, gumy, kože a iných. Výrobné procesy sa líšia, čo môže znamenať zmätok pri výbere ideálneho systému filtrácie prachu. Je potrebné zvážiť viacero aspektov vrátane nasledujúcich:

Kde sa nachádzajú emisie a zdroje emisií?
Ako sa identifikujú emisie a zdroje emisií?
Kde presne potrebujete odsávať?
Aké sú vnútorné a vonkajšie predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia?
Aké sú vlastnosti prachu súvisiace so zariadením? Je suchý? Je vlhký? Je výbušný?
Je zaťaženie prachom ťažké?
Je nebezpečný pri vdychovaní/nebezpečný pre zdravie?
Aké sú jeho maximálne prípustné hodnoty koncentrácie (MAC)?
Aké sú potrebné konkrétne zariadenia alebo filtračné médium, filtračné prvky, filtračné vložky?
Aký je v našej situácii vhodný sací výkon, typ ventilátora, parametre pre odsávacie rameno?
Ako často bude prebiehať údržba príslušenstva napr. membránové filtračné patróny?
Ako vieme zabezpečiť najefektívnejší systém cirkulácie vzduchu?

Podľa konkrétnej situácie je možné používať stacionárne, centrálne alebo mobilné filtračné
zariadenia. V rôznych situáciách sa musí riešiť napríklad aj špecifická filtračná metóda alebo aj filtračná plocha.

V moderných kvalitných zariadeniach sa stupeň odlučivosti pohybuje okolo 99,9%, teda takú časť emisií a nečistôt zachytí filter a odpad zbiera zberná prachová nádoba, alebo ich zachytí filtračné médium. Okrem zbierania v nádobách sa pomocou nasávania vzduchu filtruje kontaminované pracovisko. Vo výsledku prebieha aj vyfukovanie filtrovaného vzduchu buď späť na pracovisko, alebo do vonkajšieho prostredia.

Iskry
Lapač iskier (niekedy odvádzače iskier alebo filtre iskier) je akékoľvek zariadenie, ktoré zabraňuje emisiám horľavých nečistôt do prostredia. V priemysle ide napríklad o spracúvanie horľavých materiálov, alebo o využívanie vysokoteplotných procesov najmä pri spracovaní kovu.

V priemysle bolo potrebné vytvoriť jednoduchý a nákladovo efektívny prostriedok na redukciu iskier z brúsenia, zvárania a rezania, ktorý by chránil pracovníkov, ako aj existujúci systém na zachytávanie prachu. V praxi sa stáva, že niektoré priemyselné odsávacie zariadenia sa počas prevádzky vznietia z dôvodu chýbajúceho predseparátora/lapača iskier.

Olejová hmla
Pod pojmom olejová hmla sa rozumejú olejové kvapôčky rozptýlené vo vzduchu s veľkosťou 1 – 10 μm.

Tvorba olejovej hmly
Olejová hmla sa môže vytvoriť, keď sa vysokotlakový palivový olej, mazací olej, hydraulický olej alebo iný olej rozprašuje cez úzku trhlinu alebo keď sa uniknutý olej spojí s povrchom s vysokou teplotou, odparí sa a príde do kontaktu s nízkou teplotou vzduchu. K tomuto dochádza pri kontakte kvapalín s pohyblivými časťami počas obrábania materiálov. Menšie kvapôčky oleja ako olejová hmla (<1μm) sa za bežných okolností vytvárajú ťažko.
Väčšie kvapôčky oleja ako olejová hmla (>10μm) zostávajú vo forme aerosólu, jeho výhodou je vyššia teplota vznietenia. Olejová hmla ľahko klesá a nadväzuje sa na prostredie, čím sa znižuje nebezpečenstvo požiaru.

Riziká olejovej hmly
Keď sa koncentrácia olejovej hmly zvýši a dosiahne dolnú medzu výbušnosti (LEL; 50 mg/l, ako je definované v IACS), môže dôjsť k výbuchu, keď sa hmla dostane do kontaktu s povrchmi s teplotou nad 200°C alebo s iskrou.
V prostrediach s bežným výskytom olejovej hmly sa môžeme stretnúť s detektormi teploty, alebo detektormi olejovej hmly.

Pokiaľ ide o vystavenie sa účinkom olejovej hmly pri práci, Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (USA) stanovili limity vystavenia pri práci na 5 ppm (ppm – častíc na milión) počas osemhodinového časovo váženého priemeru, pričom limit krátkodobého vystavenia je 10 ppm (častíc na milión).

Prekročenie týchto limitov na pracovisku s výskytom olejovej hmly sa zvyšuje riziko vzniku krátkodobých a dlhodobých zdravotných problémov. Rovnako sa zvyšuje aj nápor na prostredie, nástroje a elektroniku, môže dochádzať k ich postupnému poškodzovaniu, čím sa znižuje ich životnosť, spoľahlivosť a hodnota – rastú potenciálne náklady na čistenie, opravy alebo na nákupy a montáže čisto nových zariadení. Aplikáciu pre filtre olejovej hmly nájdeme v strojárenskom priemysle – viacúčelové sústruhy, CNC obrábanie, brúsenie. V grafickom priemysle – tlač novín a iných tlačovín (atramentová hmla). Tiež aj v iných odvetviach, napr. pri spracovaní cestovín, turbínach, kompresoroch, čerpadlách a iných.

Takže olejová hmla iné znečistenie pracoviska často obsahuje nebezpečné látky pre dýchanie a pľúca. Možno naraziť aj na všeobecne toxické resp. jedovaté látky a karcinogénne resp. rakovinotvorné látky.

Ako prebieha filtrácia olejovej hmly
Mastné častice rozptýlené vo vzduchu sú zvyčajne odstredivou silou stláčané proti stenám filtračného zariadenia. Následne stekajú do dolnej časti zariadenia. Prefiltrovaný olej sa zhromažďuje v dolnej časti odlučovača a potom sa presúva do zbernej nádoby, prípadne späť do stroja. Filtrovaný vzduch sa vracia do prostredia.

Vplyv na pracovný personál a výrobu
Cieľom filtrácie znečisteného vzduchu je na jednu stranu dodržiavanie hygienických a zákonných noriem a limitov. Netreba ale zabúdať na to, že tieto limity a normy boli určené práve s úmyslom chrániť zdravie ľudí a na prevenciu pred rozvinutím ochorenia dýchacích ciest. Nie vždy ale platí, že hodnoty pod limitom sú vždy 100% zdravé a bezpečné, a hodnoty nad limitom sa odrazu prostredie zmení na nebezpečné. Medzi hlavné ciele patrí zdravé a čisté pracovisko, čo si vyžaduje ochranné opatrenia napr. aj vo forme filtrácie vzduchu a emisií.

Limity, regulácie, normy a vyhlášky sú často určené podľa toho, že hodnoty pod a na hrane limitu signalizujú, že situácia je dostatočne málo riziková, no takmer nikdy bezriziková. A práve preto je viac než prínosom pre celú firmu, keď sa čistota a bezpečnosť prostredia rieši aj nad rámec zákonov a byrokratických limitov, a to primárne s ohľadom na zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Prostredie s čistým vzduchom vie výrobe pomôcť viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Vďaka zníženým zdravotným rizikám – menej PNiek a celkovo zdravší personál. Zdravie človeka sa nedá kúpiť a zo všetkých prínosov kvalitnej filtrácie vzduchu ide o tú najlepšiu a najdlhodobejšiu investíciu do firmy a zamestnancov.
Zamestnanci všeobecne radšej pracujú v čistom a bezpečnom prostredí. Môže sa zlepšiť ich produktivita, spokojnosť, lojalita alebo vďaka celkovo lepšej morálke aj celkový tímový duch.
Kvalitnou filtráciou vzduchu sa po jeho vrátení naspäť do výrobnej haly minimalizuje riziko vzniku požiaru, znižuje sa nápor nečistôt na zariadenia, stroje a elektroniku. Priestory a majetok sa znehodnocujú pomalšie, môže sa predlžovať ich životnosť.
Priemyselná vzduchotechnika má mnoho podôb. Samotné riešenia a zariadenia existujú v mnohých variantoch, okrem iného aj podľa výkonu a energetickej výkonnosti. Preto je možnosť napríklad aj znížiť náklady na energie a údržbu, či už samotnej filtračnej jednotky, alebo aj celého pracoviska.
Ideálnym výberom filtračného zariadenia je pri obmene starého zariadenia možné ušetriť priestor, prípadne dosiahnuť efektívnejší layout pracoviska, čo môže zvýšiť produktivitu.
Ide aj o dobrý argument v procese náboru a prezentácie firmy novým potenciálnym zamestnancom, prípadne obchodným partnerom.

Zdravotné problémy pracovníkov v dôsledku nekvalitného vzduchu
Kvalita vnútorného vzduchu na pracovisku spôsobuje infekcie prínosových dutín. V roku 1984 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) správu, podľa ktorej až 30 % nových a rekonštruovaných budov na celom svete môže podliehať problémom s nedostatočnou kvalitou vnútorného vzduchu. Do roku 1986 bol tento jav taký
rozšírený, že mu WHO dala názov: syndróm nezdravých budov (SBS). SBS je komplexné spektrum mnohých príznakov od astmy cez gastrointestinálne poruchy až po neurotoxické účinky. Jedným z hlavných znakov SBS je podráždenie slizníc.

Chronické podráždenie sliznice vedie k zápalu. Keď sa dutiny nosových dutín (ktoré sú za normálnych okolností naplnené vzduchom) vážne zapália, môžu sa zablokovať a naplniť tekutinou, ktorá za normálnych okolností odteká z nosa. Bez odtoku nemá nos možnosť odplavovať škodlivé baktérie. Keď sa v dutinách naplnených tekutinou zachytia baktérie, môžu spôsobiť infekciu prínosových dutín. Bohužiaľ, u ľudí, ktorí majú chronické podráždenie a zápal slizníc v dôsledku SBS, je vyššia pravdepodobnosť vzniku zápalu prínosových dutín a následne infekcie prínosových dutín.

Vedci tvrdia, že jednou z hlavných príčin SBS je dýchanie neustále recyklovaného, ale nikdy nevyčisteného vzduchu. V širšom zmysle mnohé príznaky SBS závisia od faktorov, ako napríklad od toho, či sú v budove otvorené okná, či je vzduch v budove zvlhčovaný, či je vzduch klimatizovaný, či je v budove koberec atď. Z údajov vyplýva silná súvislosť medzi vetraním a respiračným zdravím osôb v budove, čo naznačuje, že zlepšenie kvality vnútorného vzduchu môže zlepšiť aj zdravotné výsledky.

Efektívnosť výroby
Hromadenie častíc a aerosólov nespôsobuje len fyzické problémy zamestnancom, ale aj riziko poškodenia zariadení. Dôsledkom toho môže byť skrátenie životnosti zariadenia, ktoré si vyžaduje dodatočné investície do údržby či výmeny, a nákladné odstávky z dôvodu poruchy.

Ďalším problémom je možnosť znečistenia zariadenia a okolitých podláh a povrchov, čo vedie k dodatočným nákladom spojeným s čistením a predĺžením odstávok. Okrem toho, najmä v potravinárskom priemysle, existuje riziko krížovej kontaminácie. Tomu sa dá predísť pomocou ľahko čistiteľných pracovných priestorov a vyváženého
odsávacieho systému.

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia je stále viac aktuálnou témou. S rastúcim povedomím verejnosti o otázkach životného prostredia sa zvyšuje tlak na vlády, aby konali. Výsledky možno jasne vidieť v neustále sa vyvíjajúcich predpisoch, ktoré musí priemysel dodržiavať; v právnych predpisoch, ako je európska priemyselná smernica
(IED), CO2 Footprint, ciele trvalo udržateľného rozvoja našej spoločnosti, ktorých cieľom je chrániť ľudské zdravie aj životné prostredie. Regulácie ohľadom čistoty vzduchu idú smerom sprísňovania. Ide napríklad o:

Bezpečnostné predpisy týkajúce sa strojov. Tieto predpisy majú rozhodujúci význam, pretože zabezpečujú bezpečnosť a pohodu pracovníkov obsluhujúcich systém.
Ochrana pred výbušným prostredím. V Európe sa na ňu vzťahuje smernica Európskej únie ATEX. Cieľom je zabrániť zraneniam a stratám na majetku v dôsledku nebezpečenstva požiaru.
Európska priemyselná smernica. Smernica EÚ, ktorej cieľom je chrániť ľudské zdravie a environmentálne prostredie pomocou procesu zahŕňajúceho integrovaný prístup, používanie najlepších dostupných techník, flexibilitu, kontroly a účasť verejnosti.

Dôležitosť používania originálneho príslušenstva od kvalitných výrobcov
Pri systéme filtrácie vzduchu sa často objavuje snaha znižovať náklady. Najmä čo sa týka výmeny samotných filtračných patrónov a iného príslušenstva, kedy je možné spočiatku ušetriť na nákupe lacných a často pochybných produktov. Avšak v takom prípade sa zvyšuje riziko, že filtre nespĺňajú slovenské a európske regulácie, nevedia v praxi zaručiť prísľuby z produktových popisov na webstránke a často nevydržia tak dlho ako tie kvalitné. S čím sa firmy stretávajú najčastejšie je nízka kvalita materiálov a oveľa menšia životnosť neoriginálneho filtra.

Filtračný patrón a ostatné príslušenstvo je možné prirovnať k pneumatikám na aute. Mali by byť kvalitné, bezpečné a z trvácnych materiálov. Snažiť sa ušetriť na pneumatikách a nakúpiť nejaké z Ázie, len aby boli, je v praxi až sebapoškodzujúce. Pri výbere pneumatík je najlepším riešením siahnuť po známych a overených značkách.
A pri filtrácii vzduchu, kde riskujeme zdravie zamestnancov, nebezpečenstvo požiaru a porušenie regulácií, by to nemalo byť inak. V prostredí priemyslu v Európe sa neodporúča kupovať otázne produkty od neznámych ázijských značiek. Ideálne je používať originálne patróny a príslušenstvo.

Kvalitný slovenský dodávateľ
Ako overený dodávateľ zariadení a príslušenstva pre priemyselnú filtráciu vzduchu vám chceme ponúknuť pomoc na mieru. Ako slovenská firma vám vieme pomôcť s výberom zariadení a príslušenstva, komunikovať počas celého procesu a ponúknuť prvotriednu podporu.

Sme výhradným dovozcom originálnych filtračných zariadení a príslušenstva pre zariadenia od svetových výrobcov ako je KEMPER, Donaldson, TEKA.

Zároveň dodávame náhradné filtračné patróny a príslušenstvo aj pre odsávacie zariadenia od iných výrobcov ako napríklad SULF, Camfil atď.

Najčastejšie otázky a odpovede
Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na tel. čísle a emailoch na stránke KONTAKT, prípade prostredníctvom kontaktných formulárov na našom webe. Radi Vám pomôžeme, odpovieme na otázky alebo zanalyzujeme vašu situáciu.

Čo je to priemyselná filtrácia vzduchu?
Väčšina priemyselných operácií sa stretáva s určitých znečistením vzduchu. Jedná sa primárne o prach, dym, iskry, olejovú hmlu a aerosóly. Okrem toho, že kvalita vzduchu na pracoviskách je zákonne regulovaná, filtrácia vzduchu znižuje zdravotné riziká pracovníkov, minimalizuje poškodenie zariadení, znižuje náklady na údržbu a čistenie pracoviska, zvyšuje produktivitu a spokojnosť zamestnancov a iné.

Čomu sa treba pri filtrácii vzduchu vyhnúť?
Vo finále je najdrahšie rozhodnutie nakupovať filtračné príslušenstvo a najmä filtračné patróny s pochybnou kvalitou. Treba si dávať pozor na produkty od neznámych výrobcov alebo produkty, ktoré sú výrazne lacnejšie oproti priemeru na trhu. Môžu byť totiž závadové, nebezpečné, zvyšovať riziko požiaru alebo výbuchu, sú často z nekvalitných materiálov a majú oveľa nižšiuživostnosť.

Ako znížiť náklady na opravy strojov?
Vo viacerých oblastiach ľudského života sa stretávame so znečisťujúcimi látkami šíriacimi sa okolitým prostredím, ktoré svojou prítomnosťou nepriaznivo vplývajú na prevádzku, výkon a životnosť strojov a zariadení. Toto všetko má za následok budúce opravy, prestoje, plytvanie rôznych podôb, nesplnené termíny, čo v konečnom dôsledku spôsobuje zvýšenie finančných nákladov. Tomu sa dá predísť práve využívaním filtračnej techniky.

Rezacie stoly sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou odsávania, dosahovanou vďaka rozčleneniu stola na odsávacie zóny, ktoré sa elektronicky otvárajú a zatvárajú na základe polohy technologickej stanice s práve aktívnou technológiou nad rezacím roštom. Tento plne automatizovaný proces, v súčinnosti s filtračnými zariadeniami od popredných svetových výrobcov, plne zodpovedá súčasným štandardom odsávania pri vysokorýchlostnom plazmovom rezaní, laserovom rezaní, autogénovom rezaní a vysokorýchlostnom frézovaní.

Kedy je vhodné použiť stacionárne alebo centrálne odsávacie systémy?
Na detekciu prachu a častíc, ktoré vznikajú pri plazmovom rezaní, sa inštalujú stacionárne alebo centrálne odsávanie a filtračné systémy. Filtračné systémy sú pripojené priamo k rezaciemu stolu určenému na laserové, plazmové alebo autogénové rezanie. Pri takýchto priemyselných riešeniach sa spoliehame na technológie renomovaných výrobcov ako
Donaldson, Kemper Teka, Camfil a SULT.

Kde a za akých podmienok aplikovať mobilné odsávacie jednotky?
Mobilné odsávacie a filtračné zariadenia sú prispôsobené pre jednoduché a flexibilné rozostavanie jednotiek na pracovisku. Pomocou flexibilných odsávacích ramien je možné zabezpečiť odsávanie viacerých pracovných staníc súčasne.

Aký je účel filtrácie olejovej a emulznej hmly?
Problém tvorby emulzného a olejového aerosólu vznikol až v 70.tych/80.tych rokoch minulého storočia, kedy sa do obrábacích strojov začali montovať vretená s vysokými otáčkami, systémy chladenia s vyššími pracovnými tlakmi a nástrojmi s vnútorným chladením. To vyvolalo najprv potrebu plného krytovania obrábacích strojov a následne nevyhnutnosť odsávania a filtrácie vnútorného priestoru stroja. Dôvodom pre implementáciu odsávacích systémov olejovej a emulznej hmly bolo unikanie aerosólu (v podstate veľmi ľahká a teplá vzdušnina) všetkými otvormi zo stroja von.

Na čo slúžia predseparátory iskier?
Pri zváraní, brúsení alebo rezaní pomocou CNC strojov (plazmové rezanie, rezanie autogénom, rezanie laserom) sa používajú predseparátory iskier. Zvyšujú životnosť filtrov tým, že zachytávajú iskry a hrubé častice materiálu pred vstupom do filtračného zariadenia.

Čo potrebujete pre čistú prevádzku a dlhú životnosť Vašich filtračných zariadení?
Pravidelná výmena predfiltrov, filtračných patrón/vložiek, prípadne ostatných spotrebných dielov (ventily, membrány, tesnenia,…). a ostatné príslušenstvo podľa typu odsávacieho zariadenia s nasledovným využitím:
• zváranie
• rezanie
• brúsenie

Aké veľké splodiny vznikajú pri jednotlivých druhoch zvárania?
MIG/MAG 0,01 – 0,05 μm
TIG 0,01 – 0,05 μm
MMA 0,01 – 0,4 μm
Vysoko legované kovy 0,04 – 0,1 μm
Bežný prach 0,1 – 10 μm

Viac ako 98% splodín vznikajúcich pri zváraní sú menšie ako 0,04 μm. Tieto častice sa dostávajú cez pľúcne mechúriky (alveoly) až do krvného obehu.

Škodlivosť výparov závisí od zváraných materiálov, najnebezpečnejšie sú vysoko legované kovy. Bežný prach na pracovisku je najmenej nebezpečný.

Zápal pľúc, zápal priedušiek, pľúcny edém, chronická bronchitída, zváračská horúčka, rakovina pľúc, Sideros – benígna forma pľúc

Ochrana zdravia na pracovisku
Ochrana zdravia na pracovisku pozostáva z mnohých faktorov. Niektoré sú viac ovplyvniteľné ako iné. Jedným z najjednoduchšie riešiteľným a pritom najviac zanedbávaným je čistota ovzdušia na pracovisku.
• Zváranie
• Brúsenie
• Termické delenie materiálov
• CNC-obrábanie chladené emulziami